Програми кандидатів на посаду Президента НСАУ І.Богданова і В.Гусакова

Програми кандидатів на посаду Президента НСАУ І.Богданова і В.Гусакова

22 грудня 2017 року відбудеться ХХ звітно-виборчий звіт Національної спілки архітекторів України (м.Київ, вул. Б.Грінченка, 7). На ньому буде обиратись Президент НСАУ, а також будуть розглянуті актуальні проблеми архітектурного життя нашої країни.

Пропонуємо Вашій увазі програми кандидатів на посаду Президента НСАУ.

Богданов Ігор Валентинович

Дніпропетровська обласна організація висунула кандидатуру Ігоря Валентиновича на посаду Президента Національної спілки архітекторів України.

Кандидат на посаду президента НСАУ для обрання XX з’їздом НСАУ І.В.Богданов

Тезисна програма напрямків діяльності Національної спілки архітекторів України

 1. УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ СПІЛКИ та органів її управління на засадах які відповідають вимогам часу, розширення повноважень місцевих (регіональних) організацій НСАУ;
 2. ПОЛІПШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТОСУНКІВ НСАУ з громадськими професійними об’єднаннями, в тому числі у якості колективного члена МСА;
 3. АКТИВІЗАЦІЯ УЧАСТІ У СТВОРЕННІ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТА НОРМАТИВНОЇ БАЗИ архітектурної діяльності;
 4. ПІДВИЩЕННЯ СТАТУСУ СЕРТИФІКОВАНОГО АРХІТЕКТОРА як ключової фігури у проектній справі;
 5. СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНО ДІЮЧОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ПАЛАТИ спроможної забезпечити страхування професійних ризиків, юридичний захист авторських та майнових прав сертифікованих архітекторів та протидію демпінгу у проектній діяльності;
 6. ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ АРХІТЕКТУРНОЇ ОСВІТИ шляхом підвищення ролі НСАУ та створення неформальних центрів архітектурної освіти в усіх регіонах України;
 7. СТВОРЕННЯ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ при Правлінні НСАУ з відповідними правами та обов’язками.

Пропозиція щодо кандидатури на посаду віце-президента НСАУ:

 1. Вадимов Вадим Митрофанович
 2. Целовальник Сергій Анатолійович

Короткі біографічні відомості:

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові - Богданов Ігор Валентинович
 2. Рік народження - 1954 
 3. Домашня адреса – 49000 м.Дніпро, вул.Ливарна 9, кв.19
 4. Сімейний стан – одружений
 5. Громадянство - Україна

Освіта:

ВУЗ - Архітектурний факультет Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту, зараз Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Рік закінчення - 1976

Спеціальність - архітектор

Трудова діяльність:

1. Організації, в яких працював:

 • інститут «Дніпроцивільпроект» м.Дніпро (1976-1990);
 • Дніпропетровський центр «Среда», зараз ТОВ «Дольник і К» (1990-1998);
 • Головне архітектурно-планувальне управління Дніпропетровської міської ради (1998 – 2004);
 • НВП «Студия 7 Лтд» м.Дніпро (2004-2007);
 • ТОВ «Муніципальна архітектурно-планувальна майстерня» м.Дніпро (2008-2011);
 • ТОВ «Будівництво–девелопмент» м.Дніпро (2011-2014);
 • Управління містобудування та архітектури Дніпропетровської облдержадміністрації (2014-цей час).

2. Посади (остання посада):

 • архітектор;
 • старший архітектор;
 • керівник групи;
 • головний архітектор проектів;
 • заступник директора;
 • начальник управління – головний архітектор м. Дніпропетровськ;
 • керівник проектної майстерні;
 • начальник управління – головний архітектор Дніпропетровської області.

3. Нагороди, почесні звання, вчена ступінь – заслужений архітектор України

Гусаков Володимир Миколайович

архітектор, кандидат архітектури, заслужений архітектор України, президент НСАУ, лауреат Державної премії України в галузі архітектури, дійсний член УАА.

Кандидат на посаду президента НСАУ для обрання XX з’їздом НСАУ В.М.Гусаков

Тези Стратегії діяльності Національної спілки архітекторів України на 2018-2020 рр.

На підставі аналізу сучасного стану архітектури та містобудування, діяльності Національної спілки архітекторів України в попередні роки, з урахуванням суттєвих змін в економічному і політичному житті країни, діючого законодавства в сфері містобудування, архітектури та будівництва, усвідомленні відповідальності за подальший розвиток містобудування і архітектури в країні, за якість результатів професійної діяльності архітекторів XX з’їзд НСАУ приймає програму конкретних дій на найближчі три роки.

1. Створення умов професійної діяльності архітекторів

Діяльність Спілки зорієнтована сьогодні на створення умов праці архітекторів з урахування досвіду розвинутих країн, забезпечення правового захисту професійної діяльності, забезпечення високої якості архітектурних рішень і підвищення конкурентоспроможності українських архітекторів на європейському та світовому проектних ринках, захист внутрішнього ринку проектних робіт, підвищення престижу архітектурної професії, формування у влади і громадськості розуміння високої соціальної відповідальності архітектурно-містобудівної діяльності.

Завдання НСАУ на 2018-2020 рр. з цих питань

 • Завершити формування Архітектурної Палати НСАУ та її регіональних відділень, створити умови для фінансового, ресурсного та кадрового забезпечення їх сталої діяльності.
 • Вирішити питання набуття НСАУ статусу саморегулівної організації на період не менше як на 3-5 років, що забезпечить Спілці професійну незалежність та значимість.
 • Розширити функції Палати – отримати право ведення реєстрів атестованих архітекторів і проектів, право розробляти і вносити пропозиції щодо оптимізації ціноутворення в проектуванні.
 • Забезпечити реалізацію програм безперервної професійної освіти архітекторів (підвищення кваліфікації), враховуючи при цьому участь в науково-практичних конференціях, семінарах, що проводяться НСАУ, в архітектурних конкурсах, викладацькій діяльності в архітектурних навчальних закладах та на курсах підвищення кваліфікації, що проводяться Спілкою.
 • Впровадити страхування цивільно-правової (майнової) відповідальності атестованих архітекторів перед споживачами, створити і підтримувати необхідний компенсаційний фонд.
 • Одним з пріоритетів вважати розробку і впровадження в практику архітектурної діяльності конкурсів щодо отримання замовлень на проектування архітектурних об’єктів.
 • Запровадити в практику атестації встановлення видів робіт в залежності від рівня кваліфікації архітектора, що проходить атестацію.
 • Брати постійну участь у створенні нових і вдосконаленні чинних законодавчих актів у сфері містобудування та архітектури, активно співпрацювати з цих питань з органами державного управління, місцевого самоврядування, професійними та іншими громадськими об’єднаннями.                                                      Забезпечити разом з Мінрегіоном України завершення розробки та імплементацію нової системи нормативно-правового регулювання архітектурно-містобудівної сфери України, що дозволить впорядкувати процеси у сфері, чітко визначити повноваження всіх учасників сфери, подолати диктат замовника на архітектурний об’єкт, визначити роль і місце НСАУ.
 • З метою узгодження позицій і налагодження взаємодії учасників архітектурно-містобудівної діяльності, досягнення балансу інтересів і вироблення взаємоприйнятних «правил гри» завершити створення і забезпечити підтримку діяльності Експертної ради НСАУ – майданчика узгодження інтересів учасників сфери.
 • Розпочати роботу щодо організації практичного стажування випускників вищих архітектурних закладів з метою їх підготовки до професійної атестації (інтернатури).
 • Правлінню НСАУ, правлінням місцевих організацій сприяти подальшому поширенню практики проведення містобудівних і архітектурних конкурсів, брати активну участь в організації і проведенні конкурсів, надавати організаторам конкурсів необхідну допомогу в створенні умов конкурсів, визначенні складу журі, організації виставок та обговоренні конкурсних об’єктів.                    Особливу увагу необхідно приділити допомозі в організації та проведенні в 2017-2018 р.р. Міжнародного конкурсу на створення Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності у м. Києві.
 • Активно співпрацювати з місцевими органами влади з підбору і надання рекомендацій щодо заміщення вакантних посад головних архітекторів відповідних адміністративно-територіальних одиниць, брати участь у роботі конкурсних комісій на заміщення таких посад.
 • Активно працювати з молодими архітекторами, студентами вищих архітектурних закладів, залучати молодь до громадських заходів НСАУ і місцевих організацій НСАУ. Вводити молодих членів НСАУ до складу правлінь місцевих організацій, залучати до участі в міжнародних акціях – архітектурних конкурсах, фестивалях, виставках тощо.

2. Відновлення змістової цілісності архітектури та містобудування – організація досліджень у сфері архітектури та містобудування, розвиток архітектурної освіти та просвітництва.

 • Розширити можливості інституту архітектури, урбаністики та регіоналістики НСАУ, створеного відповідно до рішення XVIII з’їзду Спілки:
 • здійснити заходи щодо створення інфраструктури архітектурного мислення – забезпечити фінансування досліджень, критики і професійної комунікації (міжнародні конференції, участь і організація виставок, просвітні програми, лекції і майстер-класи світових зірок);
 • створити прозорі механізми розподілу фінансування – фонд проектів і програм НСАУ, професійний портал – місце широкої професійної комунікації.
 • забезпечити підготовку щорічної Доповіді про стан справ і перспективи архітектурно-урбаністичної сфери в Україні. Проводити широке обговорення проблем і ролі сфери в громадських перетвореннях, ролі професії в розвитку сфери.

 • Провести роботу щодо: 
 • створення архітектурної не академічної школи, в якій буде організована міжнародна комунікація архітекторів, урбаністів, будуть проводитись дослідження майбутнього, розроблятись експериментальні проекти;
 • організації спеціальної підготовки архітекторів для виконання адміністративних, дослідних, управлінських, педагогічних та інших повноважень;
 • організації просвітницьких курсів з архітектури та урбаністики (влада, інвестори, школярі).

3. Забезпечення зовнішньої і внутрішньої комунікації НСАУ

 • Активно співпрацювати із засобами масової інформації з метою висвітлення проблемних питань розвитку містобудування і архітектури, практичної діяльності архітекторів, проблем забудови населених пунктів. Забезпечити інформаційне співробітництво зі стратегічними партнерами Спілки, комерційними, державними і громадськими організаціями.
 • Забезпечити підтримку професійного видання під егідою НСАУ.
 • Щорічно проводити огляди-конкурси «Премія Національної спілки архітекторів України» на кращі проекти і споруди року, підсумки оглядів-конкурсів висвітлювати в засобах масової інформації.
 • Організовувати виставки творів архітекторів, а також виставки досягнень світової архітектури, активізувати творчу співпрацю місцевих організацій НСАУ шляхом проведення зустрічних виставок, творчих зустрічей, виїзних засідань правлінь тощо.
 • Подавати в установленому порядку кандидатури архітекторів на присвоєння їм почесних звань України, відзначення державними нагородами України за видатні досягнення в архітектурній діяльності.
 • Висувати на здобуття Державної премії України в галузі архітектури кращі твори у сфері містобудування, архітектури та архітектурної науки.
 • Забезпечити проведення заходів щодо святкування Дня архітектури України 1 липня з організацією офіційних урочистостей, виставок, проведенням конференцій, презентацій, проведенням прес-конференцій, розміщенням публікацій у засобах масової інформації із залученням до участі в цих заходах органів влади та місцевого самоврядування, громадськості.
 • Активно співпрацювати з іншими творчими спілками, громадськими організаціями та об’єднаннями, органами державної влади і місцевого самоврядування з питань розвитку національної культури, збереження історичного середовища і пам’яток містобудування та архітектури.

4. Соціальний захист архітекторів

 • Постійно здійснювати роботу з впровадження положень Закону України «Про авторське право і суміжні права» з метою захисту архітекторів у випадках порушення їх авторських прав з боку органів державної влади, місцевого самоврядування, забудовників та ін.
 • Забезпечити своєчасну виплату встановлених державних стипендій архітекторам-ветеранам.
 • Вживати заходів з допомоги тимчасово безробітним та малозабезпеченим архітекторам за рахунок створення благодійних фондів, організації і проведення благодійних акцій допомоги архітекторам-ветеранам.

5. Міжнародна діяльність

 • Приймати участь у діяльності комісій і робочих груп Міжнародної Спілки Архітекторів (МСА), II Регіону МСА, в заходах Міжнародної асоціації спілок архітекторів (МАСА), заходах, що проводяться Спілками і Палатами архітекторів інших країн, конгресі МСА, що відбудеться восени 2020 р. в Бразилії.
 • Здійснювати заходи щодо інформування і забезпечення участі архітекторів України в міжнародних архітектурних конкурсах.
 • Сприяти обміну делегаціями архітекторів різних країн в рамках міжнародної співпраці.
 • Сприяти організації відвідування архітекторами України інших країн, спеціалізованих груп з опрацюванням маршрутів та програм поїздок.

6. Виконання статутних завдань НСАУ

 • Підготувати та подати не пізніше 15 лютого 2018 року Міністерству юстиції України на реєстрацію нову редакцію Статуту НСАУ, прийняту XX з’їздом Спілки. Правлінням місцевих організацій привести свої Статути у відповідальність до Статуту НСАУ протягом першого півріччя 2018 року і подати на реєстрацію у встановленому законодавством порядку.
 • Вирішити питання:
 • щодо встановлення порядку відрахувань до фондів Спілки частини винагород за управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав відповідно до ст.. 21 Закону України «Про професійних творчих працівників і творчі спілки»;
 • щодо встановлення порядку відрахувань до фондів Спілки за використання на території України творів архітектури, які стали суспільним надбанням відповідно до ст.. 30 Закону України «Про авторське право і суміжні права».
 • Провести роботу щодо здійснення оцінки та страхування нерухомого майна (будинків і приміщень), що знаходяться у власності НСАУ.
 • Оформити протягом 2018 року у встановленому порядку право користування земельними ділянками під об’єктами, що є власністю НСАУ.
 • Здійснити заходи щодо модернізації приміщень Центрального будинку Архітектора (коворкінги, комунікаційні хаби, креативні простори тощо).
 • Забезпечувати відповідно до Статуту підготовку, прийняття та виконання щорічного бюджету НСАУ.
© 2013-2021 Західноукраїнський Архітектурний Портал. Всі права захищено.