Інструкція про порядок подання та оформлення творів на здобуття Державної премії України в галузі архітектури

Державна премія України в галузі архітектури

Комітет із Державної премії України в галузі архітектури

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок подання та оформлення творів

на здобуття Державної премії України в галузі архітектури

2014 року

Інструкція розроблена у відповідності з Положенням про Державну премію України в галузі архітектури, затвердженим Указом Президента України від 31.10.96р. № 1017/96 “Питання Комітету із Державної премії України в галузі архітектури” та Указом Президента України від 19.08.98р. № 888/98 “Про збільшення кількості Державних премій України в галузі архітектури”.

І. Витяг з положення про Державну премію України в галузі архітектури.

1. Державна премія України в галузі архітектури (далі – Державна премія) присуджується за: створення видатних житлово-цивільних та промислових архітектурних комплексів, будівель і споруд; роботи в галузі містобудування, ландшафтної архітектури, упорядженості міст і селищ, реставрації пам`яток архітектури і містобудування; наукові праці з теорії та історії архітектури (далі – твори), що мають важливе значення для дальшого розвитку вітчизняної архітектури і містобудування та здобули широке громадське визнання.

2. На здобуття Державної премії можуть висуватися твори, завершені (здані в експлуатацію або опубліковані) не менш як за рік до строку висунення.

3. Щорічно присуджується п’ять Державних премій. Розмір Державної премії визначається кожного року Президентом України.

4. Висунення творів на здобуття Державної премії провадиться міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, місцевими організаціями Спілки архітекторів України, іншими громадськими організаціями, проектними і науково-дослідними інститутами та підприємствами, установами і організаціями. Висунення відбувається на засіданнях колегій, президій, секретаріатів правлінь, художніх, учених чи науково-технічних рад, на зборах трудових колективів з обов`язковим визначенням творчого внеску кожного кандидата на здобуття Державної премії, за участю громадськості та з дотриманням гласності.

5. Колектив претендентів, який висувається на здобуття Державної премії, не може перевищувати 8 осіб. До його складу, крім архітекторів, можуть бути включені інженери, художники чи інші фахівці, чий творчий внесок був найбільшим.

До колективу претендентів, який висувається на здобуття Державної премії, можуть бути включені громадяни іноземних держав, а також особи без громадянства.

Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які:

  • виконували адміністративні, консультаційні чи організаторські функції за посадою;
  • удостоєні за цю роботу державної нагороди;
  • включені у поточному році до складу колективу претендентів за іншу роботу, висунуту на здобуття Державної премії.

За нові визначні досягнення лауреатам Державної премії може бути повторно присуджена Державна премія, але не раніше, ніж через п`ять років після попередньої.

Державна премія може присуджуватися, як виняток, посмертно.

6. Твори, висунуті на здобуття Державної премії, приймаються Комітетом із Державної премії України в галузі архітектури щорічно до 1 листопада.

Порядок висунення творів і оформлення документів та матеріалів, а також порядок роботи з організації розгляду творів і присудження Державної премії визначається президією Комітету.

7. Твори, висунуті на здобуття Державної премії, розглядаються Комітетом і  допускаються до участі в конкурсі на здобуття Державної премії.

Для широкого ознайомлення громадськості з допущеними до участі в конкурсі творами їх список із зазначенням складу колективів претендентів та організацій, що їх висунули, публікується у лютому поточного року в газетах “Голос України”, “Урядовий кур`єр” та інших друкованих засобах масової інформації.

8. Твори, допущені до участі в конкурсі на здобуття Державної премії, обговорюються на зборах громадськості, у трудових і навчальних колективах, на засіданнях науково-технічних, учених і художніх рад, у творчих та інших громадських організаціях. Засоби масової інформації сприяють висвітленню обговорення конкурсних робіт.

Матеріали обговорення, рецензії, зауваження і пропозиції надсилаються до Комітету, який приймає їх до розгляду до 1 квітня, і враховуються під час прийняття рішення про присудження Державної премії.

ІІ. Правила оформлення творів.

Твори на здобуття Державної премії України в галузі архітектури подаються у такому обсязі матеріалів:

1. Лист-подання організації, яка висуває роботу, де необхідно зазначити повну назву твору, час його завершення, перелік колективу претендентів на присудження звання лауреатів Державної премії України в галузі архітектури (прізвище, ім’я та по батькові претендентів та їх посади на час роботи над твором та на час подання вказуються повністю), коротку характеристику твору, в якій мотивується висунення на здобуття премії.

2. Альбом формату А4 у 2-х примірниках, де мають бути:

пояснювальна записка з характеристикою твору, обгрунтуванням його містобудівних, архітектурних, функціональних та інших якостей та техніко-економічними показниками;

комплект фотографій об’єкта з натури (загальний вигляд, фасади, інтер’єри, їх деталі тощо);

комплект фотографій креслень (генерального плану, фасадів, планів, розрізів).

Зміст матеріалів – пояснювальної записки, експозиції, креслень, фотографій – повинен повністю відповідати назві твору і розкривати архітектурні якості, за які об’єкт вважається гідним присудження Державної премії.

Ілюстративні та текстові матеріали повинні розкривати містобудівне рішення, архітектурно-планувальний і об’ємно-просторовий задум об’єкта, архітектурно-художні рішення фасадів та інтер’єрів, якість оздоблювальних робіт та благоустрою території, експлуатаційну зручність об’єкта тощо.

В галузі реставрації нерухомих пам’яток історії, культури, архітектури і містобудування подаються лише завершені роботи, які базуються на досконалих дослідженнях, наукових обгрунтуваннях і проектних рішеннях, що відповідають сталим методологічним засадам в пам’яткоохоронній діяльності. При цьому необхідно висвітлити обсяг виконаних науково-пошукових робіт щодо встановлення первісного вигляду об’єкта, а також обгрунтування рішень щодо пристосування об’єкта до нових функцій (якщо це передбачене) без порушень історико-архітектурної його цінності. Крім того, до матеріалів в галузі реставрації необхідно додати відомості про: наявність регламентованого переліку документів, виданих органами охорони пам’яток відповідного рівня, які обумовлюють роботи на об’єкті при його дослідженні, розробці проекту, погодженні, виконанні робіт в натурі та після їх завершення; наявність документації, яка виконана і зберігається у відповідності до вимог нормативних документів в галузі реставрації з обов’язковою її частиною – науково-реставраційним звітом; відповідність реставраційних виробничих робіт розробленому проекту.

При поданні містобудівних творів (генеральних планів, іншої містобудівної документації) крім основних проектних необхідно представити також і аналітичні матеріали, в яких необхідно довести вплив містобудівних рішень на формування якісної архітектурно-планувальної системи, архітектури забудови, зонування території, інженерно-транспортної інфраструктури, системи громадських центрів, охорони історико-культурної спадщини, створення сприятливого життєвого середовища, а також, якщо вони є, обсяг виконаних додаткових науково-вишукувальних робіт та наявність нових технологій або методик, які були застосовані чи розроблені при проектуванні. Висунення містобудівних проектів (генеральних планів, проектів детального планування тощо) може здійснюватись лише при наявності результатів їх реалізації. До складу матеріалів, що подаються, повинні бути включені відповідні відомості: текстові пояснення, схеми етапів реалізації, фотографії містобудівних утворень, житлових масивів, промислових зон, основних архітектурних ансамблів, комплексів, вулиць і магістралей, ландшафтних об’єктів тощо, створених завдяки реалізації містобудівних рішень. Це не стосується концептуальних містобудівних проектів, програм або теоретичних розробок, які не мають метою реалізацію їх у часі, а також документації з територіального планування державного, регіонального та місцевого рівнів.

3. Комплект фотографій об’єкта з натури розміром 13 ´ 18 см – 18 ´ 24 см для публікацій в пресі, пояснювальна записка, планшети та  фотоматеріали на CD-R чи CD-RW.

4. Протокол засідання колегії, президії, секретаріату правління, художньої, ученої чи науково-технічної ради, на якому було визначено склад колективу претендентів з обов’язковим висвітленням творчого внеску кожного кандидата на здобуття Державної премії у відповідності з Положенням про Державну премію України в галузі архітектури. В разі, якщо робота виконувалась кількома колективами, протоколи мають бути від кожної з організацій та спільний від організації, що висуває твір на здобуття премії.

5. Відомості про кандидатів – оригінал особового листка по обліку кадрів з фотокарткою і особистим підписом автора, службова та домашня адреса і телефони, ксерокопії 1 та 2 сторінок паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

6. Копія акта здачі об’єкта в експлуатацію, а для робіт в галузі містобудування, які передбачають довгострокову реалізацію – копію рішення про їх затвердження.

7. Матеріали, які підтверджують громадську оцінку роботи (публікації тощо).

8. Експозиційні матеріали в необхідному для розкриття теми об’ємі на 1 ÷ 4 планшетах. Планшети повинні бути виготовлені на жорсткій основі (пінополістирол, пластик тощо) завтовшки 3 ÷ 5 мм. Розмір планшетів – 845 ´ 1200 см. Композиція кожного планшета повинна бути тільки вертикальною. Підписи та анотація виконуються українською мовою. Оформлення планшетів виконується відповідно до приведеної схеми.

 

Схема оформлення планшета для експозиції:

поз. 1 – не заповнюється;

 

поз. 2 – назва твору (1-2 рядки висотою 20 мм) та номер планшета справа;

 

поз. 3 – місце для розміщення фотографії претендента (претендентів);

 

поз. 4 – прізвище, ім’я та по батькові, спеціальність та посада на час роботи над твором претендента (претендентів);

 

поз. 5 – коротка анотація, час здачі об’єкта в експлуатацію та назва організації, якою твір висунутий на здобуття Державної премії.

Схема розміщення експозиції на кількох планшетах:

 

Примітка: – на першому планшеті розміщується основна інформація з урахуванням можливості використання цього планшета окремо, а також зазначається загальна кількість планшетів по об’єкту; – на кожному планшеті в поз. 2 вказується його порядковий номер; – поз. 5, починаючи з другого планшета, може бути використана для розміщення додаткової інформації на розсуд авторів.

Експозиційні матеріали та один примірник альбому по творах, які не одержали Державної премії, претенденти можуть отримати протягом двох місяців з дня публікації Указу Президента України про присудження премії. Після вказаного терміну Комітет не несе відповідальності за збереження матеріалів. Матеріали по премійованих творах не повертаються.

Матеріали направляти до Комітету із Державної премії України в галузі архітектури на адресу: 03039, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 50, тел/факс 524-87-15, електронна адреса:  premarch@nbi.ua .

© 2013-2021 Західноукраїнський Архітектурний Портал. Всі права захищено.